Alin ang mas mahalaga ang wikang pambansa o ang wikang pandaigdig

Itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng patakarang pambansa, tinatanggap bilang bahagi ng batas ng bansa ang mga simulain ng batas internasyonal nakinikilala ng lahat at umaayon sa patakaran ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay, katarungan, kalayaan, pakikipagtulungan, at pakikipagkaibigan sa lahat ng mga bansa.

Kayamanan, pag labis na, marami ang natutuwa, Matatag ang ekonomiya, masagana itong bansa Ang dunong ng isang tao, pag sumobra ay masama, Sa mental po humahantong, nagbibilang na ng tala! Ang mga alituntunin ng pamamaraan ng mga tanging hukuman at mga kalupunan na mala-panghukuman ng Kataastaasang Hukuman.

Sabi pa nga g ating bayani na si Dr. Ang Kongreso, kung walang sesyon, ay dapat magsimula ng pagpupulong sa loob ng dalawampu't apat na oras kasunod ng nasabing pagpapahayag o pagsuspindi, alinsunod sa mga alituntunin nito na hindi na nangangailangang itawag.

Ito ay maaaring gumanap ng iba pang mga gawain at tungkulin na maaaring iatas ng Kataastaasang Hukuman. Noong mga nagdaang araw, ang isang tagalalawigang naparirito sa Maynila upang mag-aral ay natututo ng Tagalog pagkaraan ng isang taon.

Hindi dapat suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus, maliban kung may pananalakay o paghihimagsik, kapag kinakailangan ng kaligtasan pambayan.

Kapang hindi natamo ang kilankailangang bilang, ang usapin ay dapat pagpasyahan en banc, sa pasubali, na ang ano mang doktrina o simulain ng batas na inilagda ng Hukuman sa isang pasya na iginawad en banc o sa dibisyon ay hindi maaaring baguhin o baligtarin mabilan sa pagpapasya en banc ng Hukuman.

Balagtasan

Dapat sundin ng Estado ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang pangangalaga ng buhay, kalayaan at ariarian, at ang pagtataguyod sa kagalingang panlahat upang matamasa ang buong sambayanan ang mga biyaya ang demokrasya. Hindi dapat magpatibay ng batas na nagkakaloob ng titulo ng pagkahari o pagkamaharlika.

Sa paggawa ng batas, di ba Ingles din katuto ko? Matangi kung kinakailangan ng batas o ng mga pangunahing gawain ng katungkulan, hindi dapat humawak ang sino mang halal na pinuno ng ano mang iba pang katungkulan o trabaho sa Pamahalaan o alin mang bahagi o kontrolado ng Pamahalaan o sa gma sangay nito.

Ang mga alituntunin ng pamamaraan ng mga tanging hukuman at mga kalupunan na mala-panghukuman ng Kataastaasang Hukuman. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan.

Ang mga record at mga libro ng kwenta ng Kongreso ay dapat pangalagaan at ilahad sa madla nang naaayon sa batas, at ang gayong mga libro ay dapat ma-audit ng Komisyon sa Audit na maglalathala taun-taon ng inisaisang listahan ng mga halagang ibinayad sa at ginugol para sa bawat Kagawad.

Dapat magtaglay ang Kataastaasang Hukuman ng sumusunod na mga kapangyarihan: Samantalang sa Pilipinas gagawin pang patakaran na Ingles ang gawing batayan ng pagtuturo dahil lamang sa pagiging alipin ng mga namumuno. Dapat magkabisa ang palikha ng rehiyong autonomous kapat pinagtibay ng mayoryang boto ng mga unit ng manghahalal sa isang plebisito na tinawag ukol doon, sa pasubali na iyon lamang mga lalawigan, mga lungsod, at mga lugar heograpiko na bumoto nang katig sa gayong plebisito ang isasama sa rehiyong autonomous.

Dapat magtaglay ang Kataastaasang Hukuman en banc ng kapangyarihang disiplinahin ang mga hukom ng mga nakabababang hukuman, o iatas ang kanilang pagkakatiwalag sa pamamagitan ng boto ng nakararami at ng isa pang Kagawad na talagang nakibahagi sa mga deliberasyon ng mga issue ng usapin at bumoto roon.

Kung mangyari ang pamalagiang pagkabalda, pagkamatay, pagkakaalis sa katungkulan o pagbibitiw ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, ang Pangulo ng Senado o, kung hinding nito kaya, ang Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan ang dapat gumanap kung gayon na Pangulo hanggang sa mahalal at maging marapat ang Pangulo o Pangalawang Pangulo.

Ang sino mang Kagawad ng isang Komisyong Konstitusyonalm sa panahon ng kanyang panunungkulan, ay hindi dapat humawak ng ibang katungkulan o trabaho.

Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito. Dapat magtakda ang Kongreso ng isang sistema para maseguro ang pagiging sekreto at sagrado ng mga balota at gayon din ng isang sistema para sa pagbotong liban ng mga kwalipikadong Pilipino na nasa ibang bansa.

Ang Monetary Board ay dapat magharap sa Kongreso, sa loob ng tatlumpung araw mula sa pagtatapos ng bawat quarter ng taong pangkalendaryo, ng buong ulat ng mga pasya nito tungkol sa mga aplikasyon sa mga pag-utang na kokontratahin o gagarantiyahan ng Pamahalaan o ng mga korporasyong ari o kontrolado ng Pamahalaan na makapagpapalaki sa pagkakautang sa isang bansa, at naglalaman ng iba pang mga bagay-bgay na maaaring itadhana ng batas.

Bakit ba mahalaga ang Wikang Filipino

Ang isang Senador o Kagawad ng Kapulungan ng mga Kinatawan ay hindi maaaring humawak sa panahon ng kanyang panunungkulan ng ano mang ibang katungkulan o pagkaka-empleyado sa pamahalaan, o sa alin mang bahagi, sangay, instrumentalidad nito, kabilang ang mga korporasyong ari o kontrolado ng pamahalaan o mga subsidiary nito, nang hindi magbibitiw sa kanyang katungkulan.

Hindi dapat bawasan ang kanilang mga sweldo sa panahon ng kanilang panunungkulan. Samantala, kapa ang nakararami sa lahat ng kagawad ng Gabinete ay nagpahatid sa Pangulo ng Senado at sa Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan sa loob ng limang araw ng kanilang nakasulat na deklarasyon na hindi kayang gampanan ng Pangulo ang mga kapangyarihan at tungkulin ng kanyang katungkulan, dapat pagpasiyahan ng Kongreso ang bagay na ito.

Saklaw ng kapangyarihang panghukuman ang tungkulin ng mga hukuman ng katarungan na ayusin ang nangyayaring mga sigalot na kinakasangkutan ng mga karapatang nararapat hingin at ipatupad nang naaayon sa batas at pasyang kung mayroon o walang naganap na lubhang pagsasamantala sa direksyon na humantong sa kawalan o kalabisan sa hurisdiksyon sa panig ng alin mang sangay o instrumentalidad ng pamahalaan.Ang pandaigdig na wika, dapat pag-aralan mo.

Lakandiwa: Alin ang mas mahalaga, sariling wika o wikang banyaga? Kaming tatlo ay narito, sa inyo’y nagpapasalamat. Mahal naming kamag-aral, mga guro at magulang. Taos pusong bumabati, maligayang pagdiriwang.

Ang. Sep 06,  · Ang Unggoy at ang Buwaya | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | Filipino Fairy Tales - Duration: Filipino Fairy Tales 2, views.

Jul 17,  · This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue. At laging ipagmalakí ang wikang Filipino. Alám ba ninyó na ang mga salitáng bansá, gurò at katárungan ay hindî taál na wikang Tagalog? Naisama ang mga itó sa wikang Pilipino noóng bandáng ’s dahil sa pantás-wikang si Eusebio T.

Daluz. Paksang Pagtatalunan: Alin ang nararapat na maging Wikang Panlahat, Surian ng Wikang Pambansa pa ang nagbuo nito. Ang kanilang napiling wika kapwa ay mahalaga Maging Filipino man ang gamit o ang lingua franca. Alin and Higit na Mahalaga, Wikang Filipino o Wikang English?

ni Resy Felipe Alam nating itong English, isang wikang pandaigdig. Sa lahat ng pag-aaral pangunahing ginagamit.

Alin ang mas mahalaga, sariling wika o wikang banyaga? Kaming tatlo ay narito, sa inyo’y nagpapasalamat.

Download
Alin ang mas mahalaga ang wikang pambansa o ang wikang pandaigdig
Rated 0/5 based on 53 review